Selecteer een pagina

ANBI

Bijdragen aan Het Concert van de Eeuw

Informatie voor de belastingdienst en sponsors van Het Concert van den Eeuw

Het Concert van de Eeuw is een stichting en is voor de exploitatie en het voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van giften en subsidies. Draagt u Het Concert van de Eeuw een warm hart toe, steun ons dan door een donatie te doen. Dit kan op rekeningnummer: NL 76 RABO 0159 664 276.

 

Het Concert van de Eeuw is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting over ontvangen schenkingen. Indien u als donateur en/of sponsor aan ons een gift of schenking doet, komt deze gift of schenking in aanmerking voor de aantrekkelijke giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. 

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


ANBI-informatie

Doel

“Het Concert van de Eeuw” (handelsnaam van Stichting De Veldhovense Revue), heeft als doel het meerdere malen organiseren van een uniek cultureel evenement dat gedragen wordt door Veldhovense verenigingen en individuen op basis van enerzijds vrijwilligheid en anderzijds door belanghebbenden organisaties. De stichting doet dit mede door op basis van een vorm van risico-participatie beschikbaar gesteld budget in schakelen van professionals en vrijwilligers. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Fiscaal nummer807248435

 

Bestuur/beloningsbeleid
De bestuursleden, alsmede de Raad van Advies, doen hun werk vrijwillig. Het is mogelijk om gemaakte onkosten in de uitoefening van de functie te declareren.

In het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de uitgaven en inkomsten en een accountantskantoor ziet toe op de jaarrekening. De penningmeester is voor het doen van betalingen gemachtigd gezamenlijk met de voorzitter of bij ontstentenis van de voorzitter, de secretaris.


Bestuursleden
:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Kristel Gijsbers-Voets voorzitter
  • Theo Vinken vicevoorzitter
  • Johan de Haas secretaris
  • Karine Haberthur penningmeester
  • Frank Coppens bestuurslid
  • Guus Smits bestuurslid
  • Tamara Spitters bestuurslid


Heeft u vragen? Neem dan contact op met Johan de Haas via secretariaat@hetconcertvandeeeuw.nl.

 

Via onderstaande links kunt u de jaarrekening 2018-2020 en de statuten inzien.

 

Klik hier om de jaarrekening 2018-2020

Klik hier om de statuten te bekijken

Voor de periode 2019 – 2021 is een uitvoerig beleidsplan opgesteld. U kunt de PDF daarvan hierbij downloaden.

 

Klik hier om het beleidsplan te bekijken